baixacurs

  SOL·LICITUD DE BAIXA

  L’alumne/a: Amb dni: Matriculat/ada al curs de: Sol·licita la baixa amb data:


  Omplir pel pare/mare o tutor/a si l'alumne/a és menor d'edat:

  Nom i cognoms:

  DNI:

  BAIXA VOLUNTÀRIA:


  TemporalDefinitiva

  Motius:


  Per problemas econòmicsPermotius familiarsPer motius de treballDescontent/a amb els estudis del centreAltres

  Altres motius:


  OBSERVACIONS:

  Important

  A partir de la data d’avui i amb la signatura d’aquesta baixa, l’alumne/a es compromet a no retornar cap rebut i a no demanar-li cap bonificació ni reclamació de cap tipus al centre. Les baixes voluntàries temporals tenen una durada de 6 mesos mantenint les mateixes condicions signades en el contracte. Un cop complerts els sis mesos passarà a ser definitiva

  :He llegit i accepto les condicions

  F i r m a:  

  Població:

  Data: